เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง ทะเบียนเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนประวัตแิต่ถูกจา หน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัตแิละฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง ทะเบียนเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนประวัตแิต่ถูกจา หน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัตแิละฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎร
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558