เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ [ 15 ก.ย. 2558 ]326
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 21 ก.ค. 2558 ]323
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลท่ีตัง้ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]322
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]322
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด) บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด [ 21 ก.ค. 2558 ]323
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 21 ก.ค. 2558 ]324
7 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]324
8 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาต [ 21 ก.ค. 2558 ]322
9 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ ้ากัน [ 21 ก.ค. 2558 ]323
10 การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง ทะเบียนเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนประวัตแิต่ถูกจา หน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัตแิละฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]322
11 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]327
12 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2558 ]322
13 การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 [ 21 ก.ค. 2558 ]322
14 การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคน ต่างด้าวที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]324
15 การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคล ในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง [ 21 ก.ค. 2558 ]324
16 การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลใน ทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคล [ 21 ก.ค. 2558 ]323
17 การจา หน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเม่ือมีคา ส่ังศาลให้ผู้ใดเป็น คนสาบสูญ [ 21 ก.ค. 2558 ]323
18 การแจ้งขอท าหน้าที่เป็ นเจ้าบ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]325
19 การแจ้งรื้อ้ ถอนบ้านหรือบ้านถูกทา ลาย [ 21 ก.ค. 2558 ]325
20 การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสาร หลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน [ 21 ก.ค. 2558 ]325
 
หน้า 1|2|3|4|5