วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงโรงฆ่าสัตว์ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ (แกลบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๖ - ๐๐๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่ววไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1917 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าออแกนซ่าสีขาว ,สีม่วง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิขัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋วตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาธงญี่ปุ่น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง