เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

การบริการขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ถนน
   (1) ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง                  จำนวน   1   สาย
          สภาพถนน      ราดยาง จำนวน 1 สาย     ระยะทาง 2.270 กม.
   (2) ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.                            จำนวน 2 สาย
          สภาพถนน       ราดยาง จำนวน 1 สาย      ระยะทาง   0.400 กม.
          ลูกรัง       จำนวน 1 สาย      ระยะทาง 1.130 กม.
   (3) ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท                จำนวน 1 สาย
          สภาพถนน       ราดยาง จำนวน 1 สาย      ระยะทาง       1     กม.
   (4) ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกพระ   จำนวน 43 สาย
          สภาพถนน       คอนกรีต จำนวน 35 สาย   ระยะทาง   12,442   เมตร
          ราดยาง จำนวน    2 สาย   ระยะทาง        526   เมตร
          ลูกรัง       จำนวน   7 สาย     ระยะทาง     3,798   เมตร
ประปา
      ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา     จำนวน 1,211 ครัวเรือน ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
ไฟฟ้า
       ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                             จำนวน 1,211 ครัวเรือน
       ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ        จำนวน       37 สาย
          
แหล่งน้ำ
       หนองน้ำ                                                   จำนวน    3   แห่ง
       อ่างเก็บน้ำ                                                 จำนวน    1   แห่ง
การระบายน้ำ
        จำนวนราง/ท่อระบายน้ำ                                            จำนวน 21 แห่ง   ระยะทาง 12.24 กม.
        ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำทั้งสองด้านของถนน จำนวน  22 สาย ระยะทาง 26.08 กม.
        ถนนที่มีราง/ท่อระยายน้ำด้านเดียว                              จำนวน   5 สาย       ระยะทาง 1.2 กม.
        ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้ำ                        จำนวน 19 สาย        ระยะทาง 4 กม.
        บริเวณที่มีน้ำท่วมถึง                                  จำนวน   1   แห่ง
        ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด จำนวน 15 วัน ประมาณช่วงเดือน พ.ค. ก.ค.
        เทศบาลตำบลโคกพระได้มีการทำความสะอาดราง/ท่อระบายน้ำ ปีละ 1 ครั้ง 
 
การสื่อสาร
                จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล                                                     จำนวน 256 หมายเลข
                จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ                                                      จำนวน    40 หมายเลข
                จำนวนโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลโคกพระ                                  จำนวน      5 หมายเลข