เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม
ประชากร
รายการ ปีปัจจุบัน ปีที่แล้ว 2 ปีที่แล้ว  
ประชากรชาย 1,769 1,769 1,772 (คน)
ประชากรหญิง 1,924 1,924 1,922 (คน)
รวมประชากร 3,693 3,693 3,694 (คน)
บ้าน 1,249 1,249 1,211 (ครัวเรือน)
                                                      เงินสะสม รวมทั้งสิ้น        23,693,933.16       บาท
            - เงินสะสมเก็บรักษาไว้เอง          18,268,168.37         บาท
            - เงินสะสมส่งสมทบ ก.ส.ท.         5,418,764.79         บาท
 
 
การศึกษา
โรงเรียน  
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              จำนวน 2 แห่ง
       โรงเรียนระดับประถมศึกษา         รัฐบาล 1 แห่ง
       โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา          รัฐบาล 1 แห่ง
สถานพักผ่อนหย่อนใจ
       สนามกีฬาเทศบาล    จำนวน 3 แห่ง              สวนสาธารณะ          จำนวน 1 แห่ง
สาธารณสุข
       โรงพยาบาล              รัฐบาล      จำนวน 1 แห่ง         เตียงคนไข้ 30 เตียง
                                            คลินิก       จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            1. รถยนต์บรรทุกน้ำ                                                                          จำนวน   3   คัน
                2. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม                                                         จำนวน   3   เครื่อง
                3. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง                                                        จำนวน   5   คน
                                 - พนักงานเทศบาล                                                       จำนวน   1   คน
                                 - ลูกจ้างประจำ                                                           จำนวน   2   คน
                                 - พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                จำนวน   -   คน
                                 - พนักงานจ้างทั่วไป                                                      จำนวน   1 คน
                4. อาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย                            จำนวน 96 คน
                5. ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่                                    จำนวน 10 ครั้ง
                6. ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม                                          จำนวน   2   ครั้ง
                7. ในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้                     จำนวน 250,000.- บาท
                8. ในปีงบประมาณนี้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น                       จำนวน 250,000.- บาท
                9. วิทยุสื่อสาร                                                                 จำนวน 28 เครื่อง
                                - ชนิดมือถือ                                                    จำนวน 25 เครื่อง
                                - ชนิดประจำศูนย์                                              จำนวน    3 เครื่อง