เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม  
     ในเขตเทศบาลประชาชนส่วนมากมีอาชีพทำการเกษตรกรรม แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล ดังนั้น เทศบาลจึงไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านนี้มากนัก ซึ่งกลับมาเน้นการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ การเกษตรกรรมอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ไม่มีระบบชลประทาน
 
 

ปศุสัตว์
      จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ
      โค                                        จำนวน 173 ตัว                   
      กระบือ                                   จำนวน    65 ตัว
      สุกร                                       จำนวน 189 ตัว
      เป็ด                                       จำนวน 168 ตัว
      ไก่                                         จำนวน 1,215 ตัว
 
 
ประมง
     จำนวนแหล่งน้ำ จำนวน 4 แห่ง ไว้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ ได้ทำการเพาะพันสัตว์น้ำและจับมาประกอบอาหาร
 

 
 
การพาณิชย์
ธนาคาร
2 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน              
1 แห่ง
บริษัท                                    
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
1 แห่ง
ตลาดสด                               
1 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์                            
1 แห่ง
ร้านค้าต่าง ๆ                         
65 แห่ง
โรงพิมพ์                 
3 แห่ง

สถานบริการ
        ร้านอาหาร                             จำนวน 16  แห่ง
        ร้านเสริมสวย                         จำนวน 18 แห่ง