เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
     เทศบาลตำบลโคกพระ ตั้งอยู่บ้านโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโคกพระ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3.66 ตารางกิโลเมตร เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ     เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีอาณาเขต ดังต่อไปนี้
                                ทิศเหนือ                  มีอาณาเขตติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
                                ทิศใต้                      มีอาณาเขตติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์
                                ทิศตะวันออก             มีอาณาเขตติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
                                ทิศตะวันตก               มีอาณาเขตติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
     ลักษณะภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลโคกพระ ตั้งอยู่บนที่เนินทราย ที่เรียกว่าโคกพระ ลาดเทลงสู่ทิศใต้ และทิศตะวันออก
สู่แอ่งอ่างเก็บน้ำหนองบัว และพื้นที่ใต้อ่าง
     ลักษณะภูมิอากาศ
     มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝน
ค่อนข้างต่ำ เฉลี่ย 114.62 ม.ม./ปี    ตกชุกช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี
     การปกครองและเขตการบริหาร ในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ มี หมู่บ้าน คือ
      (1) บ้านโคกพระ         หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
      (2) บ้านโคกพระ         หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
      (3) บ้านขนมจีน          หมู่ที่ 3 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
      (4) บ้านหนองแวง      หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม