เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองสวัสดิการสังคม ฯ

             กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมและเป็นธรรมกองสวัสดิการสังคม แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้
 - งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
   (2) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
   (3) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
   (4) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
   (5) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน
   (6) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
   (7) งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท
   (8) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
   (9) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
   (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
   (2) งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
   (3) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
   (4) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
   (5) งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
   (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 -  งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
   (2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
   (3) งานจัดระเบียบชุมชน
   (4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
   (5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
   (6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
   (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
-  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
   (1)  งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
   (2)  งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
   (3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย