เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองสาธารณสุข

- พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  มาตรา 50 และ51
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
- งานประสานงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลโคกพระได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนองตอบนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล  ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10  ดังนี้
- ดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย สวยงามเป็นระเบียบ 
- ดำเนินงานโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อประชาชนในเขตเทศบาล  เพื่อบริการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
- ดำเนินงานโครงการนวดแผนไทย  เพื่อส่งเสริมดูแลพฤติกรรมบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โดยไม่พึ่งยาแผนปัจจุบัน
- ดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  (ภายใต้โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน) เพื่อการบริหารจัดการปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชุนในเขตเทศบาล
- ดำเนินงานโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและความปลอดภัยของผู้บริโภค
- ดำเนินงานโครงการอบรมอสม.ใหม่ฟื้นฟูความรู้อสม.เก่า  เพื่อเป็นตัวแทนการบริการด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง