เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองการศึกษา

               กองการศึกษาเทศบาลตำบลโคกพระ มีขอบเขตภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและภารกิจ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกพระและบริเวณใกล้เคียงจึงได้บูรณาการเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย แผนการจัดสรรงบประมาณ และประเภทลักษณะของภารกิจที่ต้องดำเนินการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย เนื่องจากเทศบาลตำบลโคกพระ ยังไม่มีสถานศึกษาในสังกัดเป็นของตนเองจึงมีภารกิจการพัฒนา ดังนี้
 1.  จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
 2.  จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
     ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
 4.  รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษา
     ค้นคว้า
 5.  จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เด็ก
      และเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
 6.  อุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในเขต
 7.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง