เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองคลัง

กองคลัง มีภารกิจหน้าที่ดำเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ  ดังนี้
 1.  ด้านการเงินและบัญชี
 2.  ด้านพัสดุและทรัพย์สิน
 3.  ด้านการพัฒนารายได้
 4.  ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ด้านการเงินและบัญชี
- งานการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท
 - งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
-  งานจัดทำเช็คและจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน
-  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
-   การจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
-  งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
ด้านพัสดุและทรัพย์สิน
-  งานการซื้อและการจ้าง
-  งานการซ่อมและบำรุงรักษา
-  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
-  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
งานการจำหน่ายพัสดุ
ด้านการพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์
งานพัฒนารายได้
งานเร่งรัดรายได้
ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานแผนที่ภาษี 
งานทะเบียนทรัพย์สิน
 ด้านธุรการ
-  งานสารบรรณ
-  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและ 
   อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของกองคลัง
-  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล
   โคกพระ
-  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
-  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของเทศบาลตำบลโคกพระ
-  งานสวัสดิการของกองคลัง
-  งานประชาสัมพันธ์อื่นเกี่ยวกับรายได้และงานด้านต่างๆของกองคลัง