เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองสวัสดิการสังคม

 
 นางสาววิไลวรรณ  บุตรแวง
 หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวขัวญชญา  เนื่องพระแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ