เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองสวัสดิการสังคม

1.  นางศศิธร  ฤทธิ์ศรี   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และรักษาการหัวหน้ากองสวัสดิการฯ (กลาง)
2.  นางสาววิไลวรรณ  บุตรแวง         นักพัฒนาชุมชน 5 (ซ้าย)
3.  นางสาวขวัญชญา  เนื่องพระแก้ว  นักพัฒนาชุมชน 4 (ขวา)