เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกพระ
 
 
1 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
   แนวทางการพัฒนา    1. การพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค
                                2. การพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณูปการ
                                3. การจัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร
                                4. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   แนวทางการพัฒนา    1. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
                                3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
                                4. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา
                                5. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                                6. เสริมสร้างเด็ก เยาวชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม เริ่มตั้งแต่แรกเกิด และให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวอบอุ่น ปลูกฝังความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
                                7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล    
3  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตลอดจนการสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันให้เกิดขึ้นในชุมชน       
                                2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
                                3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน    
4 ส่งเสริมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   แนวทางการพัฒนา    1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และการตลาดสินค้าเกษตร
                                2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยที่เอื้อต่อการผลิต
                                3. ส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
                                4. อนุรักษ์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
                                5. ส่งเสริมการผลิต การพัฒนา และการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
5 การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แนวทางการพัฒนา    1. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงานและคุ้มครอง บำรุงรักษาโบราณสถานที่สำคัญ
                                3. การยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมคนดีของสังคม
 6 การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
    แนวทางการพัฒนา   1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                                2. ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและทุกภาคส่วน
                                3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ พัฒนาชุมชนและสังคม