เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

สำนักปลัด

   
 
  นางเพ็ญนี  สุคำภา  
   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
   
 
   นางนิตยา  เพชรดี
 
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  

   
นายฉัตร  ศรีบุญเรือง  นางจริยา  คำแหง
นายเดชาวัต  ศรีทองแดง
นักจัดการงานเทศกิจ ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 นายภัทรกฤต  ศิริกิจ  นายภณต  เอี่ยมสุวรรณ นายวานิตร์  พันธ์กระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ
นางปราณี  สุราช นางบุญเรียม  บุบผามะตะนัง
 นายณรงค์กร  ศรีสารคาม
นายธนากร  ศรีสารคาม
เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานทะเบียน  พนักงานขับรถยนต์ เจ้าพนักงานเทศกิจ
นายเฉลิมวัฒน์  ลิมาภิรักษ์ นางสาววิไลลักษณ์  ไชยหานิจ นายธนกฤต  ทะกันจร นางวรัญญา  คงเกิด
พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
(งานป้องกันฯ)
พนักงานจ้างทั่วไป