เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

สำนักปลัด

แถวยืนหน้าจากซ้ายไปขวา
1.  นางสาวผกามาศ  ชมภูหลง               เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5
2.  นางบุญเรียม  บุบผามะตะนัง           เจ้าหน้าที่ทะเบียน
3.  นางจริยา  ศรีประทุม                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
4.  นางสาวกัญญ์ลักษณ์  สิทธิจันทร์     บุคลากร 7ว
5.  นางเพ็ญนี  สุคำภา                          หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
6.  นางนิตยา  เพชรดี                            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
7.  นางปราณี  สุราช                              เจ้าหน้าที่ธุรการ
8.  นางสาววิไลลักษณ์  ไชยหานิจ        พนักงานจ้าง
 
แถวยืนหลังจากซ้ายไปขวา
1.  นายณรงค์กร  ศรีสารคาม                  พนักงานขับรถยนต์
2.  นายฉัตร  ศรีบุญเรือง                         เจ้าพนักงานเทศกิจ 4
3.  นายสถิตย์  อุปจันโท                         พนักงานขับรถยนต์
4.  นายเฉลิมวัฒน์  ลิมาภิรักษ์                พนักงานจ้าง
5.  นายพนม  ประดิษฐจา                       พนักงานขับรถยนต์
6.  นายธนากร  ศรีสารคาม                      พนักงานเทศกิจ