เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

     
     
   ปลัดเทศบาลตำบบโคกพระ  
     
   ดร.ศศิธร  ดีระดา
 
  รองปลัดเทศบาลตำบลโคกพระ
 
     
 นางเพ็ญนี  สุคำภา
นางมธุรส  ตาลสุก
นายเชษฐชัย  จัตุชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 นายเชวงศักดิ์  เทวะสิงห์
 น.ส.วิไลวรรณ  บุตรแวง
นายสมพร  พลศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
 หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ