เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

สาสน์จากนายกเทศมนตรี

สาสน์จากนายกเทศมนตรี

                    ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การปกครองท้องถิ่น (Local Self Government) เป็นรากฐานในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และมุ่งหวังให้เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุด เป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งการจัดบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทุกด้านให้แก่พ่อแม่พี่น้องทุกคน
                    เทศบาลตำบลโคกพระ ภายใต้การบริหารงานของคณะบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากพ่อแม่พี่น้องทุกคน มองเห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะผู้บริหารได้มุ่งเน้นการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านเพื่อการพัฒนาความกินดีอยู่ดี และความปลอดภัยดังที่ปรากฎให้เห็นเป็นรูปธรรม
                    ขอขอบคุณในความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราจะเดินหน้าพัฒนาเทศบาลตำบลโคกพระร่วมกัน
                    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงช่วยดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องจงประสบแต่ความสำเร็จ มุ่งหวังสิ่งใด ขอให้สำเร็จทุกประการ
                                                                                               ด้วยความปรารถนาดี
                                                                                                ธวัชชัย  ฉัตรานุสรณ์
                                                                                            (นายธวัชชัย  ฉัตรานุสรณ์)