สำนักงานเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  สำนักงานเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม